Sofia Flight Training

 

Декларация за поверителност

Данни за Администратора на лични данни:
Наименование: „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД
ЕИК: 831910409
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел 1“
E-mail: gdpr@sofiaflighttraining.com
Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни:
Име: Таня Томова
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Брюксел 1“, Институт по въздушен транспорт
E-mail: gdpr@sofiaflighttraining.com
Телефон: +359 2 94 24 177
Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
E-mail: kzld@cpdp.bg
Личните данни, които бихме могли да събираме от Вас и да обработваме са:
1. данни за физическата идентичност – три имена, ЕГН, дата на раждане, постоянен/настоящ адрес, телефон, електронна поща, месторождение, данни по лична карта/паспорт, снимка (ако е приложимо);
2. данни за образование и квалификация – вид на образованието, специалност, място на придобиване, номер и дата на издаване на диплома/сертификат;
3. данни за трудовата дейност –трудов стаж, професия, работодател, спонсор
4. данни за оценка на трудоспособността и за целите на трудовата медицина – медицинско свидетелство; ТЕЛК (при наличие на такъв);
5. банкови реквизити;
6. съдебен статус;
7. данни от видеозаснемането на територията на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД;
8. IP адрес;
9. операционна система, браузър, локация.
10. За запитвания на нашия Уебсайт – моля прегледайте Политиката ни за бисквитки
Специални категории лични данни, които бихме могли да обработваме:
1. данни за оценка на трудоспособността и за целите на трудовата медицина – медицинско свидетелство; ТЕЛК (при наличие на такъв);
2. съдебен статус.
За какви цели бихме ползвали Ваши лични данни:
• изготвяне на документация за провеждане на обучения; издаване на сертификати за преминати обучения; справки за преминати обучения от обучаемия; издаване на пропуски за летища и/или бази за техническо обслужване на самолети;
• финансово-счетоводни дейности, сключване на договори и споразумения, търговско-правни отношения;
• контрол на достъпа и опазване на реда на територията на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД; отчитане на точната бройка на посетителите в случай на природни бедствия, пожар или други аварии; справки относно нальота и опита на пилотският състав изисквани от ГД ГВА, EASA или други авиационни органи и администрации; защита съгласно Политика за информационна сигурност на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД; удостоверяване на проведен инструктаж по безопасност на ползвателите на полетните симулатори пред компетентните авиационни власти, изискуем със закон; удостоверяване за проведено обучение (тренировка);
• статистика;
• отговаряне на запитванията, получени чрез нашия Уебсайт;
• процедури по подбор на персонал.
На какви основания събираме Ваши лични данни?
Спазване на законови задължения; спазване на вътрешно фирмени политики; легитимен интерес; поради изпълнение на договор, сключен с Вас; на основа на Вашето съгласие.
Ние събираме, използваме, предаваме и разкриваме лични данни поради някоя от следните причини: (i) защото ние сме длъжни да го правим съгласно приложимото право; (ii) защото данните са ни необходими за изпълнение на трудов/граждански договор; (iii) защото такава информация е от особено значение за нас и имаме оправдан легитимен интерес да я обработваме; или (iv) когато е необходимо за защита живота и здравето на някое лице.
В случай, че не се прилагат нито една от целите за събирането и използването на личните Ви данни, изброени по-горе, решението Ви да предоставите лични данни е доброволно. Ако не ни предоставите данните си, ние може да не сме в състояние при някои обстоятелства да изпълним задълженията си и ще Ви уведомим за последиците от това решение.
Следните организации може да получат личните Ви данни:
• Държавни органи, администрации и агенции, когато се изисква от приложимото законодателство (напр. НАП, НОИ, ГД ГВА и др).
Период на съхраняване на данните
Администраторът извършва ежегодни проверки на личните данни с оглед преценка на необходимостта от тяхното обработване и съответно ако е отпаднало задължението – за заличаването им. Администраторът определя кои лични данни подлежат на унищожаване поради изтичане срока на съхранение или поради постигане целта на обработването.
Сроковете за съхранение в регистър Обучаеми са следните:
– За техническо обучение: неограничен период от време съгласно Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията;
– За обучение кабинен състав: минимум 3 години съгласно Ръководството за обучение на кабинен състав на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД;
– За пилотско обучение: минимум 3 години съгласно Регламент (ЕС) 1178/2011 на Комисията.
Срокът за съхранение в регистър Контрагенти е 5 години или до изтичане на давността на договора и давността за предявяване на претенции.
Сроковете за съхранение в регистър Посетители са:
-посетителският дневник на симулаторен център: 1 година;
-полетно-техническите дневници; декларация за отговорно ползване на интернет; компютърните системи и вътрешната компютърна мрежа; форма за инструктаж по безопасност на ползвателите на полетните симулатори на симулаторен център; дневника за проведено обучение на кабинен състав: 5 години.
Срокът за съхранение в регистър Видеонаблюдение е 30 дни.
Срокът за съхранение на лични данни от автобиографиите на участници в процедури по набиране и подбор на персонала съгласно чл. 25к ал. 1 от ЗЗЛД е до 6 месеца. Документи, съдържащи лични данни, генерирани в процеса на подбор се съхраняват за срок до 3 години на основание чл. 52 от Закон за защита от дискриминация.
Периодът на съхранение на IP адреси е 1 месец.
Вашите права и задължения като субект на личните данни са следните:
• Да оттеглите съгласието за обработка на личните Ви данни;
• Право на информация и достъп до личните Ви данни;
• Право да поискате коригиране на неточни Ваши лични данни;
• Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
• Право да поискате изтриване на личните Ви данни;
• Право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни;
• Право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор.
За упражняване на някое от гореизброените права, следва да спазите изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД и да отправите писмено искането си към Администратора, чрез попълване на заявление по образец за конкретното искане. Заявлението следва да бъде подадено на адреса на Администратора или на следния имейл адрес: gdpr@sofiaflighttraining.com
Администраторът предоставя информация относно действията, предприети във връзка с исканията, в срок от 1 месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.
Моля поддържайте личните си данни актуални и ни уведомявайте за промени в тях.
Вие сте задължени да спазвате приложимото право по отношение на личните данни.
Как защитаваме личните Ви данни?
Администраторът ще обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Администраторът използва процедури и технологии, за да защити личните данни, които предоставяте, от непозволен достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване, в съответствие с приложимото законодателство. Администраторът изисква от партньорите си, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи технически и организационни мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни.