Sofia Flight Training

 

Политика за бисквитките

1. Общи
Обработването на данни от “Институт по въздушен транспорт“ ЕООД по същество се състои основно в следното:
С извикване на уебсайта на “Институт по въздушен транспорт“ ЕООД между Вашето устройство и нашия сървър се обменя различна информация. Тук може да става дума и за лични данни. Получената по този път информация може да се използва за оптимизиране на нашата уеб страница.

2. Извикване на нашата Уеб страница
Цели на обработването на данните/правно основание:
При извикване на нашата уеб страница от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на нашата уеб страница се изпраща:
• IP адрес на запитващо свързано с интернет устройство;
• дата и точното време на достъпа;
• име и URL на извикания файл;
• уеб-страница/ приложение, от която/от което се осъществи достъпа (Referrer URL);
• използваният от Вас браузър и евентуално операционна система на Вашия свързан с интернет компютър, както и името на доставчика на интернет услуги;
и временно се съхранява в така наречения Log File (регистрационен файл) за следните цели:
• осигуряване на безпроблемно изграждане на връзка;
• осигуряване на удобно използване на нашата уебстраница/приложение;
• оценяване на системната сигурност и стабилност.
Като правно основание за обработване на IP адреса служи член 6 алинея 1 буква е) от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък в текста се нарича кратко „Регламент”). Интересът ни е обусловен от изброените цели по-горе за обработването на данни.

Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.

Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Данните се съхраняват за съответните срокове, както е описано в т. 4, като след изтичане на срока автоматично се изтриват.

3. Контактен формуляр/ имейл контакт/ телефонни обаждания
Цели на обработване на данните/ правно основание:
Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние разбира се третираме като поверителни. Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни служи член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Нашият и Вашият аналогичен (обоснован) интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на вашето запитване, евентуално да се решат възникнали проблеми и по този начин да се запази и да се подобри удовлетворението Ви като клиент или ползвател на нашата уеб страница. При попълване на форма за обратна връзка Ви молим да не посочвате в полета, в които вписвате свободен текст, конкретни имена или подобни, което би позволило да се направи извод за идентификация на други лица.

Получатели/ Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.

Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Всички лични сведения, които ни предавате при своите запитвания през нашата уеб-страница или по имейл, се изтриват от нас или респективно анонимизират не по-късно от 90 дни след края на комуникацията.

4. Присъствие онлайн и оптимизиране на уеб страници

4.1 „Бисквитки” – Общи
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента ние използваме на нашата уеб страница така наречените „бисквитки”. Интересът ни да оптимизираме нашата уеб страница трябва да се разглежда като обоснован в смисъла на цитирания по-горе регламент. С термина „бисквитки” се имат предвид малки файлове, които се записват върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на терминалното Ви устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. В „бисквитките” се записва информация, която се получава във връзка с използвано конкретно терминално устройство. Обаче това не означава, че ние по този начин непосредствено научаваме за вашата идентичност. Използването на „бисквитки” от една страна служи за по-приятно оформяне на нашето предложение, за да бъде по-добре възприето от вас. Така например ние използваме така наречените сесийни „бисквитки”, за да разберем, че вече сте посетили отделни страници от нашия сайт. Тези „бисквитки” автоматично се изтриват след излизане от нашата уеб страница. Освен това ние използваме временни „бисквитки”, които се записват от терминално Ви устройство за определен период от време. От друга страна ние използваме „бисквитките”, за да анализираме използването на нашата уеб страница от гледна точка на статистиката с цел да оптимизираме на нашия уеб сайт. Тези „бисквитки” ни дават възможност при повторно посещение на нашата страница автоматично да разпознаваме, че сте ни посещавали по-рано. „Бисквитките” автоматично се изтриват, след като мине определено време. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично. Обаче Вие можете така да конфигурирате браузъра си, че „бисквитките” да не се съхраняват на компютъра ви или пък преди да се създаде нова „бисквитка”, винаги да се появява съответното указание. Пълното деактивиране на „бисквитките” може обаче да доведе до това, че някои функции на нашата уеб страница да престанат да действат.

4.2 Google Analytics (Google Анализ)
Цели на обработването на данните/правно основание:
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента услуга за пригоденото към нашите нужди организиране и постоянно оптимизиране на нашите уебсайтове ние използваме Google Analytics (Google Анализи), уеб аналитична услуга, предоставена от Google Inc. („Google“). Легитимният ни интерес от тази услуга произлиза от описаните цели. В тази връзка се изготвят псевдонимизирани потребителски профили и се използват „бисквитки”. „Бисквитка” създава следната информация за използването на тази уеб страница:
• тип/-версия на браузъра;
• използвана операционна система;
• Referrer URL (предишна посетена страница);
• Hostname на устройството (IP адрес);
• часово време на заявката към сървъра.

Тези сведения се използват, за да се направи отчет за използване на нашите уебстраници, за да се състави отчет за активността на сайтa. IP адреси се анонимизират, така че свързването им с определен адресат е невъзможно (така наречената опция IP Masking). Вие можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки” посредством съответни настройки на софтуера на Вашия браузър. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данни (вкл. Вашия IP адрес), създадени от „бисквитките” и отнасящи се до използваната от Вас уебстраница, както и обработването на тези данни от Google, ако изтеглите и инсталирате тези добавки за браузъра Browser-Add-on. Алтернативно към Browser-Add-on, особено при браузъри на мобилни терминални устройства, Вие можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics като кликнете върху този линк. По този начин се създава Opt-Out-„бисквитка” („бисквитка” за отказ), която спира бъдещето събиране на вашите данни при посещение на тази уеб страница. Opt-Out-„бисквитката” има действие само в този браузър и само за нашата уеб страница и се съхранява на вашето устройство. Ако изтриете „бисквитки” в този браузър, ще се наложи наново да се създава Opt-Out-„бисквитката”. Допълнителна информация относно защита на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб-страница на Google Analytics.

Получатели/ Категории на получатели:
Създадената в „бисквитките” информация се изпраща към сървъра на Google в САЩ и там се съхранява. В никакъв случай Вашият IP адрес не се обединява с другите данни на Google. При необходимост тази информация се изпраща на трети лица, доколкото това е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни въз основа на възложената им поръчка. Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
След анонимизиране на IP адреса не може да се направи връзка с вашата личност. Статистически обработените данни след 26 месеца се изтриват в Google Analytics. В отчети, изготвени на базата на Google Analytics, не съществува повече никаква връзка с конкретна личност, за която данните се отнасят.

5. Получатели извън ЕС
Като се изключи обработването на данни, описано в точка 4, ние не предаваме Вашите данни на получатели, намиращи се извън Европейския Съюз и извън Европейското икономическо пространство. За посочената в точка 4 възложена от нас обработка на данни данните се предават към сървъра на доставчика на уеб аналитична услуга. Тези сървъри отчасти се намират в САЩ (подробности по този въпроси се съдържат в съответните пояснения за конкретни получатели). Предаването на данни става на принципа на така наречения Щит за личните данни, както и въз
основа на така наречените стандартни договорни клаузи на Комисията на ЕС.

6. Вашите права като субект на данни

6.1 Общи
Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:
• право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
• право да се иска корекция на неверни данни или на допълване на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
• право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
• право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
• право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;

6.2 Право на информация съгласно член 15 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от Регламента при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:
• цели, за които се обработват личните данни;
• категории на личните данни, които се обработват;
• получатели респективно категории на получатели, спрямо които се разкриват или ще бъдат разкрити личните данни, които Ви засягат;
• планирана продължителност на съхраняване на засягащите Ви лични
• данни или, ако не може да се посочат конкретни цифри, да се посочат критерии за определяне срока на съхраняване;
• съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на възражения срещу обработката;
• съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган;

Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.

6.3 Право на корекция съгласно член 16 от Общия регламент за защита на личните данни Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.

6.4 Право на изтриване съгласно член 17 Общия регламент за защита на личните данни Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:
• Личните данни не са вече необходими за целите, за които те са събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттегляте съгласието си, на което се основаваше обработването съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) от Регламента, и няма друго правно основание за обработката;
• Вие подавате съгласно член 21 алинея 1 или алинея 2 от Регламента възражение срещу обработването на данни, и в случай на член 21 алинея 1 от Регламента няма други първостепенно по-обосновани причини за обработване;
• Личните данни са били обработвани неправомерно;
• Изтриване на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение;

6.5 Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент за защита на личните данни Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:
• правилността на личните данни се оспорва от Вас;
• обработването е неправомерно и Вие вместо за изтриване настоявате да се ограничи използването на личните данни;
• администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, обаче субектът на данни се нуждае от тях за предявяване, упражняване и защита на правни претенции;
• Вие сте направили възражение срещу обработването на данни съгласно член 21 алинея 1 от Регламента, докато още не е изяснено, дали основателните причини на администратора имат преимущество пред причините на засегнатото лице.

6.6 Право на преносимостта на данни съгласно член 20 от Общия регламент за защита на личните данни Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако обработката на данни се основава на съгласието Ви съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) или на договор съгласно член 6 алинея 1 буква б) от Регламента и обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани технологии.
При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.

6.7 Право на възражение съгласно член 21 от Общия регламент за защита на личните данни в съответствие с предпоставките на член 21 алинея 1 от Регламента срещу обработването на данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация, възникнала за Вас. Споменатото по-горе общо право на възражение се отнася за всички цели за обработването на данни, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Освен това съществува възможност да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или към длъжностно лице по защита на данните на “Институт по въздушен транспорт” ЕООД

7. Контактни лица

7.1 Контактни лица при въпроси или при упражняване на правата Ви за защита на данните
Ако имате въпроси относно нашата уеб страница или пък във връзка с упражняването на правата ви, засягащи обработването на вашите данни (права, касаещи защита на данните) Вие може да се обърнете към gdpr@sofiaflighttraining.com

7.2 Контактни лица при въпроси, касаещи защита на данните
Ако имате допълнителни въпроси, отнасящи се до обработването на Вашите данни, Вие може да се обърнете към длъжностно лице по защита на данните.

7.3 Право на обжалване пред надзорния орган по защита на данните
Освен всичко друго Вие по всяко време имате право на обжалване пред Комисия за защита на личните данните.

8. Име и контактни данни на администратора на лични данни, както и на длъжностното лице по защита на данните
Настоящите разпоредби относно защита на данните се прилагат за обработването на данни от “Институт по въздушен транспорт“ ЕООД, 1540 бул. Брюксел 1 за уеб страница http://sofiaflighttraining.com. С длъжностното лице по защита на данните в “Институт по въздушен транспорт“ ЕООД може да се свържете на посочения по-горе адрес, на вниманието на служителя по защита на данните респективно на адреса на ел. поща gdpr@sofiaflighttraining.com